Прагови корони

Методите за препарация (изпиляване) на зъбни пънчета за обвивни корони са най-общо два вида - прагови и безпрагови. През последните години все повече се налагат праговите препарации поради многбройните предимства, които са налице при тях. Според едно изказване на професор Тодор Пеев от Факултета по Дентална Медицина - гр. София, в далечната 2001 година, безпраговите корони са неудачни, тъй като безгранична може да бъде само глупостта. До голяма степен това твърдение отговаря на истината. Исторически не е известно кои методи на препарация са били въведени първоначално в практиката - още от времето на Амброаз Паре и Пиер Фошар денталните лекари са изпилявали зъби с или без праг. В днешно време праговата препарация се налага все повече в практиката, но има и доста колеги, които продължават да изпиляват зъбите без праг. И при двата типа препарации има известни предимства и недостатъци, поради което все още няма въведен в практиката универсален метод за препарация на зъбни пънчета за мостове и корони.

Безпрагова корона

Класическа безпрагова корона - липсва ясно изразена препарационна граница. В идеалния случай короната изтънява до нула и много плавно преминава към повърхността на зъбния корен. Най-лесно това може да се получи при металните корони; доста по-трудно се получава при конструкции от металокерамика и на практика е невъзможно при прескерамика. Спорно е доколко това изтъняване може да се получи при циркониеви корони и при пластмасови корони.

Ако желаете безплатен преглед в нашата дентална практика, обадете се на телефон 032 642056 или 0888 539618

Отговаряме и на запитвания по е-мейл на адрес ralev@dentist.bg, office@ralev-dental.bg и ralev_dental@abv.bg

Адресът на нашата практика в град Пловдив е достъпен на този линк...

При металокерамични корони с безпрагова препарационна граница винаги трябва ръбът на короната да завършва със заострен метален кант. Върху него се формира стъпало - на схемата горе металният скелет е означен с тъмносив цвят - и върху това стъпало се наслоява керамичната инкрустация. В миналото, при по-старите поколения керамики това се е правело с цел да се предпази керамиката от напукване под въздействие на дъвкателното налягане (така нареченото подпиране на керамиката), докато в днешно време това подпиране не се налага; всъщност то продължава да се прави, но не с механична цел. Преди време силата на свързване между керамичната инкрустация и металния скелет не е била достатъчна и е имало тенденция керамиката да приплъзва надолу към зъбния венец - именно поради това и се е налагало подпирането. В днешно време производителите успяват да постигнат огромни сили на адхезия, достатъчни да устоят на дъвкателното налягане за период от десетки години. Все още обаче правилният начин да се изработват металокерамични безпрагови корони е като на схемата горе, а не като на схемата долу. Причина за това са чисто механичните качества на керамичните маси - те не могат да се изтъняват до безкрайност, както това може да се случи при металния скелет. При изтъняване на керамиката постепенно се оголва опакерът, който е много по-грапав и задържа зъбна плака - неговата степен на гладкост не може да се сравнява с тази на глазурата. Постепенно се откъртват и фрагменти, поради което границата метал - керамика става неравна и още по-нехигиенична. Тази проблемна зона е означена с червена звезда на схемата долу - при всички схеми, изготвени от нашия екип, червената звезда е означение за зона на потенциални проблеми.

Неправилен начин на изработка на коронковия ръб при безпрагова корона - както вече стана дума, завършването на керамиката под остър ъгъл е източник на потенциални проблеми.

Адрес на практиката

Корона със скосен праг

При прагова препарационна граница преходът протезна конструкция - зъбен корен е доста по-плавен. Зъболекарят също така може да контролира много лесно точността на конструкцията. Хигиената в повечето случаи също е по-добра. На схемата горе е показан силно скосен праг - прагът не е хоризонтален, а се разполага под ъгъл спрямо кореновата повърхност. Ъгълът е обикновено доста по-голям от 90 градуса - при 90 градуса вече се говори за хоризонтален праг. Не се изработват корони с прагова препарационна граница с ъгъл, който е по-малък от 90 градуса (остър ъгъл) спрямо корена на зъба. 

Препарация с хоризонтален правоъгълен праг

Препарация на зъб за корона с хоризонтален праг с остър ъгъл. Такива корони се характеризират с отлична статика и трайна стабилност - очевидно е че възможностите за разклащане и разциментиране на подобна корона са малки, особено при точна лабораторна работа. При ажустирането на такава корона зъболекарят вижда точността на препарационната граница и има възможност за корекции. Освен това при такава препарационна граница изключително лесно се почистват и излишъците от цимент. Поради всички тези предимства хоризонталният праг се прилага много често в практиката. Единствен недостатък е необходимостта да се отнемат повече твърди зъбни тъкани при препарацията на зъба за корона.

Препарация със заоблен праг

Препарационна граница с дъговидна форма. Това е може би най-често използваният праг в протетичната дентална медицина. Характеризира се също с добра статика на короната, възможност за контрол на точността и за почистване на излишъците от цимент. Има едно доста изразено предимство в сравнение с хоризонталния праг - липсват зони на напрежение в областта на зъбната шийка, тъй като вътрешният ръб на короната е заоблен и не се врязва в твърдите зъбни тъкани. Обикновено при витални зъби и най-острият метален ръб не представлява проблем, тъй като зъбните тъкани са с добра обмяна, еластични и механично доста здрави; проблем представляват девитализираните зъби, които постепенно губят своите механични качества и стават по-чупливи. Статистически девитализираните зъби се фрактурират под въздействие на дъвкателните сили много по-често, отколкото виталните зъби.

Прагова препарационна граница с форма на улей - потенциален проблем. Подобни прагове не бива да се изработват, тъй като създават затруднения при лабораторната изработка на короната, а също и не са трайно стабилни с течение на времето. Издадената зона (означена със звездичка на схемата горе) се отлива трудно дори и от най-механично здравия зъботехнически гипс; при изваждане на модела от отпечатъка издатината се чупи и зъботехникът вече има модел, който не съответства на протезното поле. Това във всички случаи води до изработката на неточни протезни конструкции. Дори и да се постигне задоволителна точност, такава препарационна граница е източник на потенциален проблем - изтънените зъбни тъкани са механично неустойчиви, след време се фрактурират и на мястото на първоначално точния праг остава цепнатина. Отново е налице неточна протезна конструкция, между нея и зъбните тъкани се задържат плака и микроорганизми и постепенно се развива кариес

Последици от изпиляването на зъбните тъкани за корона с праг с формата на улей. Външната част на улея се фрактурира и короната става неточна с всички негативни последици от това. Тази неточност може да се получи на по-късен етап (след време) или още при изработката на короната в зъботехническата лаборатория - както стана въпрос по-горе, няма зъботехнически гипс за отливане на модели, който да може да възпроизведе подобна препарационна граница.

При прагова препарационна граница няма проблем короната да завършва с керамичен ръб - въпреки че керамиката се нанася под прав ъгъл, това не създава проблем. Правият ъгъл се разполага хоризонтално по прага и това осигурява дълготрайна механична здравина на кроната в областта на препарационната граница. От естетична гледна точка праговата препарация също има предимство - няма метална ивица, която да се разполага покрай зъбния венец, преходът е между зъбна тъкан и керамична маса.

Още по-добра естетика се получава при употребата на така наречената прагова керамика - тя е с повишена здравина и при нея дори не е необходимо металният скелет да достига до края на прага в дълбочина. Така се избягва характерното сивеене на зъбните шийки, което е налице при металокерамичните конструкции. От чисто лабораторна гледна точка подобни конструкции се изработват и ажустират доста по-трудно, тъй като е необходимо металният скелет да стои стабилно върху гипсовото пънче по време на нанасянето на керамиката. Разбира се, всички тези принципи на изработка са валидни единствено при конструкциите от металокерамика; при циркониевите корони и мостове скелетът няма характерния сив цвят и поради това проблем с естетиката в шиечната област не съществува.

При всички видове препарационни граници се говори за така наречените хоризонтални и вертикални отклонения на коронковия ръб. И двата типа отклонения са достатъчно неприятни за всеки един зъболекар или зъботехник; при някои отклонения короната просто няма как да бъде поставена върху зъба, при други поставянето е възможно, но рано или късно възникват проблеми. Най-общо вертикалните отклонения са успоредни на надлъжната ос на целия зъб, а хоризонталните са перпендикулярни на тази ос и същевременно са успоредни на линията на анатомичната зъбна шийка. Освен това отклоненията се делят на позитивни и негативни - при позитивните ръбът на короната излиза извън препарационната граница, а при негативните не достига до нея. В действителност в практиката рядко се срещат изолирани вертикални или хоризонтални отклонения - почти винаги е налице комбинация между двата типа, което допълнително затруднява корекциите при клинични или лабораторни условия.

Хоризонтално позитивно отклонение при безпрагова препарационна граница. Ръбът на короната излиза извън контурите на зъбното пънче - поради това и отклонението е позитивно. В реалната клинична ситуация отклонението е почти винаги комбинация от хоризонтално и вертикално - както е показано на схемата горе, короната достига малко под анатомичната зъбна шийка и се врязва като нож в пародонталните тъкани. Няма надежден метод, с който да се почистят излишъците от цимент при такива отклонения, поради което циментът остава там и допълнително дразни околозъбните тъкани. Корекцията на такива отклонения при клинични, а и при лабораторни условия е на практика невъзможна, поради което и при диагностициране на такова отклонение е най-удачно да се изработи нова корона. Диагностиката е също толкова трудна, колкото и корекцията - короната навлиза обикновено подвенечно и само при много внимателна палпация с остра зъболекарска сонда може да се установи има ли отклонение или не. Причината за това отклонение обикновено трябва да се търси на лабораторен етап - повечето зъботехници обичат да разширяват отвътре зъбните шийки, за да не се поставят короните и мостовете под напрежение върху изпилените зъби. Разбира се, доста зъболекари също обичат превантивно да разширяват шийката на безпраговите корони, дори и преди да са изпробвали короната върху изпиления зъб.

Хоризонтално негативно отклонение при безпрагова препарационна граница. Такова отклонение се наблюдава изключително рядко, защото няма причина да се получи нито на клиничен, нито на лабораторен етап. Както е показано на схемата горе, при такова отклонение короната няма как да бъде поставена върху зъбното пънче. Корекцията на такова отклонение е сравнително лесна - внимателно се изпилява короната отвътре, при което има опасност отклонението от негативно да стане позитивно. Поради това трябва да се отнемат малки порции метал и короната да се изпробва няколкократно върху зъба на пациента.

Принципно вертикалните отклонения при безпраговите корони не представляват проблем - позитивно или негативно, така или иначе короната няма точно определена линия върху зъбното пънче, до която да е необходимо да достигне. При витални зъби и голямо вертикално негативно отклонение остава непокрита част от зъбната шийка, която част е чувствителна и податлива към развитието на кариес и това представлява единственият проблем. Проблемни са хоризонталните отклонения, които са описани по-горе. 

Прагова препарационна граница без никакви отклонения

Адрес на нашата клиника

Хоризонтално позитивно отклонение на праговата препарационна граница - ръбът на короната излиза извън прага на пънчето. Получава се изключително рядко, най-често при дълбоки подвенечни прагове, които се отпечатват трудно и при които препарацията излиза извън пределите на зъбното пънче; заедно със зъбния праг се заглаждат и периодонталните тъкани, а при по-голяма част - и костта на септата. Това може да заблуди зъботехника за контурите на прага и той да екстензира силно ръбът на короната над зъбния венец. Корекцията на това отклонение е лесна - необходимо е да се заглади частта от керамиката, която излиза извън пределите на прага. Това може да се извърши с финирно борче дори и при клинични условия, но е необходимо след това да се глазира отново цялата протезна конструкция в зъботехническата лаборатория.

Хоризонтално негативно отклонение - това е най-честото отклонение от всички видове при праговата препарационна граница. Причина за това отклонение е наличието на гингивална течност около зъбния праг, която гингивална течност силно затруднява отпечатването на прага. Такива отклонения се получават много често особено при работа с кондензационен силиконов отпечатъчен материал поради хидрофобността на силикона. При работа с адитивен силикон коректурата навлиза по-дълбоко и отпечатва препарационната граница поради намалената хидрофобност на материала - така или иначе, хидрофилен силикон не съществува и единственото, което производителите успяват да постигнат, е намалена хидрофобност. Прагът не се отепчатва до неговия хоризонтален край и зъботехникът изработва корона, която покрива зъбната повърхност само частично; на това ниво обикновено няма достатъчно минерализирани зъбни тъкани (емайл липсва, има известно количество коренов дентин с понижена минерализация), което води до предразположение към кариес - както е показано на горната схема.